Kungörelse - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Malmudden 2

En ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Malmudden 2 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden

Fastigheten ligger inom detaljplan PL441 som reglerar placeringen genom korsmark som är avsedd för komplementbyggnader samt genom prickmark som inte får bebyggas. Högsta nockhöjd regleras även inom planområdet.

Åtgärder i ansökan avviker från detaljplanen då balkonger delvis placeras på korsmark och då garagenedfarten till viss del placeras på prickmark. Högsta nockhöjderna överskrids även delvis.

Nybyggnadskartaöppnas i nytt fönster
Garage 1öppnas i nytt fönster
Fasad E1öppnas i nytt fönster
Fasad D1öppnas i nytt fönster
Fasad C2öppnas i nytt fönster
Fasad B2öppnas i nytt fönster
Fasad A2öppnas i nytt fönster
Garage 2öppnas i nytt fönster
Fasad A1öppnas i nytt fönster
Fasad B1öppnas i nytt fönster
Fasad C1öppnas i nytt fönster
Fasad C3öppnas i nytt fönster
Fasad D2öppnas i nytt fönster
Fasad E2öppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast den 18 juni 2019. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-383 och sändas till: Luleå kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post miljobygg@lulea.se