Anslag: Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-28

Instans: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-05-28
Paragrafer: §85-§122
Datum då anslaget sätts upp: 2019-06-04
Datum då anslaget tas ned: 2019-06-26
Förvaringsplats för protokollet: Avdelning miljö och bygg
Sekreterare: Bert-Ove Pettersson