Kungörelse: Samråd detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Hertsön, del av Hertsön 11:1 m.fl., Hertsöfältet

Planområdet är beläget öster om bostadsbebyggelsen på Hertsön och väster om bostadsbebyggelsen på Hertsölandet. I söder ligger planområdet i nära anslutning till industriområdet på Svartön och i nordost avgränsas området av Hertsövägen. Planområdet omfattar ca 190 ha.

Planens huvudsakliga syfte är skapa förutsättningar för ett nytt industriområde på Hertsöfältet med närhet till hamn och järnväg. Med användningen industri menas all slags produktion, lagring och hantering av varor. Planen syftar även till att säkerställa skydd mot störningar, omhändertagandet av dagvattnet, bevarande av naturvärden samt möjliggöra för nya gator, gång- och cykelvägar och teknisk infrastruktur.

Planområdet är idag obebyggt och består till största delen av ung bruksskog. Området kommer att succesivt byggas ut, under åtminstone 10 till 15 år framöver. Detaljplanens genomförande innebär att ytor skapas för industri för att möta behovet och efterfrågan av industrimark.

Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande och kommer att antas av kommunfullmäktige.

Planförslaget visas för information och synpunkter
från och med 2019-05-29 till och med 2019-06-23 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5
Stadsbiblioteket, Kulturens hus
Hertsöns bibliotek, Hertsötorget 10
Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering
Sektion plan
971 85 Luleå

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Senast 2019-06-23 vill vi ha din skrivelse.

För mer information ring 0920-45 35 46 eller 0920-45 35 43.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN