Anslag: stadsbyggnadsnämnden 2019-05-23

Instans: stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-23

Paragrafer: § 75 - § 84

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-29

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet: stadsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare: Gunilla Lundin

Länk till stadsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-23