Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Hägern 12

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Hägern 12 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.

Detaljplan för området är A 298. Den sökta åtgärden avviker från gällande detaljplan då transformatorstationen avses att placeras på prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas.

Kartaöppnas i nytt fönster
Plan-sektionöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2019-06-11. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-226 och skickas till: Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se