Instans: Räddningsutskottet

Instans: Räddningsutskottet

Sammanträdesdatum: 2019-05-16

Paragrafer: § 8 -§ 15

Datum då ansalget sätts upp: 2019-05-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Räddningstjänsten

Sekreterare: Elisabeth Bergman