Anslag: Kommunfullmäktige 2019-05-20

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-05-20

Paragrafer: §126-149

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-28

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-20