Anslag: Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-22

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-22

Paragrafer: §49-§62

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-27

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-18

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-05-22