Anslag: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-05-13

Instans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-13

Paragrafer: §26-§34

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-17

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet: Kulturens Hus, kultur- och fritidsförvaltningen

Sekreterare: Robert Dahlén