Kungörelse Samråd

Förslag till detaljplan för del av Kronan, Kronanvägen,
del av Kronan 1:1, del av Hertsön 20:1 samt del av Bredviken 11:107

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga Kronanvägen, en länk i stadens trafiknät som saknas och som skulle gynna kollektivtrafik, gående och cyklister men även innebär en genare väg för bilister. Syftet är även att komplettera bebyggelsen med mindre grupper av bostäder, totalt cirka 230 bostäder, och en förskola samt säkra gröna stråk för ekosystemtjänster som vistelse, ekologiska korridorer för djur och växter, bevara höga naturvärden, plats för snöupplag, fördröjning av dagvatten och översvämningsytor.

Delar av väglänken är redan byggda och återstående länkar är idag naturmark. Det är en dalgång med natur- och rekreationsvärden som delvis är påverkad av ledningsgator i mark eller i luften.

Större delen av planområdet är inte tidigare detaljplanelagd. Gällande plan omfattar allmän platsmark som gator och naturmark.

Planområdet omfattar ca 36 hektar och avgränsas i söder i huvudsak av befintlig kraftledningsgata. Det omfattar den nordvästra delen av Skiljevägen och gränsar i söder mot kvartersmark inom Kvarnbäcken. Mot öster gränsar planen till befintlig natur som gränsar mot bostadskvarter inom Lerbäcken och Östra Kronan. I norr sträcker sig planen mot Ormbergets spårområden och mot bostäderna Kronanbackens norra del. I väster ansluter planområdet mot natur som gränsar till befintliga bostäder på Kronanbackens södra del och gränsar mot Armévägen. Marken ägs av Luleå kommun.

Detaljplanen har stöd i översiktsplanen och handläggs enlig plan- och bygglagens regler för utökat planförfarande.

Planförslaget visas för information fr o m 2019-05-15 t o m 2019-06-10 i följande lokaler:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5
Stadsbiblioteket, Kulturens hus, vån 3
Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering, Sektion plan, 971 85 Luleå.
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt namn och adress i skrivelsen.
Senast 2019-06-10 vill vi ha din skrivelse.

För mer information ring 0920-45 35 46 eller 0920-45 35 41.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN