Anslag: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Instans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-08

Paragrafer: §24-§30

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-13

Datum då anslaget tas ned: 2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningshuset, barn- och utbildningsförvaltningens kansli

Sekreterare: Robert Dahlén