Anslag: Överförmyndarnämnden, 2019-05-02

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-02

Paragrafer: § 46- 59

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-09

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

Sekreterare: Inger Fältros Lundgren