Anslag: Kommunstyrelsen 2019-05-06

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-05-06

Paragrafer: §140-159

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-09

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson

Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-06