Kungörelse: Granskning av förslag till detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kulturbyn

GRANSKNING
Planförslaget visas för information och synpunkter från och med 2019-05-08 till och med 2019-05-29.

Förslag till detaljplan
Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet, den så kallade Kulturbyn. Planområdet avgränsas i norr av Kronandalen, i väster av befintlig bebyggelse på Lulsundsberget och Honnörsbacken, i söder och öster mot Kronbacksvägen och Kronanhöjden.

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av Kulturbyn för bostäder, centrumverksamheter, verksamheter och förskola/skola. Samtidigt är syftet också att bevara det kulturhistoriska värdet av den befintliga bebyggelsen i sin omgivande miljö. Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

Planförslaget visas för information och synpunkter från och med 2019-05-08 till och med 2019-05-29 i följande lokaler:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, våning 5,

Stadsbiblioteket, Kulturens hus, entréplan

Luleå kommuns hemsida, www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering, Sektion plan
971 85 Luleå

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt ditt namn och din adress i skrivelsen. Senast 2019-05-29 vill vi ha din skrivelse.

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2019-05-29 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För mer information ring 0920-45 38 14 eller 0920-45 35 46.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN