Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola

En ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola med tillhörande miljöhus och barnvagnsförråd på fastigheten Konsulenten 6 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.

Sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan A 249 då en del av förskolan och det tillhörande miljöhuset kommer att placeras på prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas.

Bygglovshandlingar i ärendet:

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2019-05-22.

Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-240 och skickas till:

Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se