Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-06

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-06

Paragrafer: § 129-135

Datum då anslaget sätts upp: 2019-05-09

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson