Kungörelse: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Rödkallen 1:1

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Rödkallen 1:1 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden

Ansökan gäller även rivning av en del av befintligt fritidshus med en byggnadsarea på ca 8 m². Tillbyggnaden blir ca 13 m².

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Situationsplanöppnas i nytt fönster
Situationsplan 2öppnas i nytt fönster
Planritningöppnas i nytt fönster
Fasadöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast tisdagen den 14 maj 2019. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-249 och sändas till:

Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se