Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för kommunalt dricksvatten på fastigheten Måttsund 4:3

En ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för kommunalt dricksvatten på fastigheten Måttsund 4:3 har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden

Tryckstegringsstationen kommer att ha en byggnadsarea på ca 30 m2. Fastigheten Måttsund 4:3 ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Situationsplan, sektioner, fasaderöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast tisdagen den 14 maj 2019. Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2019-292 och sändas till:

Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg

971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se