Anslag: Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2019-04-11

Instans: stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-04-11

Paragrafer: § 39- §50

Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-16

Datum då anslaget tas ned: 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet: stadsbyggnadsförvaltningen, Midgårdsvägen 19

Sekreterare: Gunilla Lundin