Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2019-04-11


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-04-11

Paragrafer: §124-§146, varav §§ 129, 142-144 omedelbart justerade

Datum när anslaget sätts upp: 2019-04-12

Datum när anslaget tas ned: 2019-05-06

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson