Anslag: Kommunfullmäktige 2019-03-25

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-03-25

Paragrafer: §63-107

Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-02

Datum då anslaget tas ned: 2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli

Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25