Anslag: Socialnämndens enskilda utskott, 2019-03-14


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2019-03-14

Paragrafer: § 85 - 102

Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-18

Datum då anslaget tas ned: 2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Andreas Aspgren