Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-11

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott


Sammanträdesdatum: 2019-03-11


Paragrafer: §65-87


Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-14


Datum då anslaget tas ned: 2019-04-05


Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson