Anslag: Kommunstyrelsen 2019-03-11


Instans: Kommunstyrelsen


Sammanträdesdatum: 2019-03-11


Paragrafer: §72-109


Datum då anslaget sätts upp: 2019-03-14


Datum då anslaget tas ned: 2019-04-05


Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson


Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11