Anslag: Socialnämndens arbetsutskott 2019-02-07


Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-02-07

Paragrafer: §5-§16

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-11

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-06

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson