Anslag: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-02-04

Instans: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-02-04

Paragrafer: §§ 1-7

Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-08

Datum då anslaget tas ned: 2019-03-04

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen, Kulturens hus

Sekreterare: Sofia Riström