Anslag: Kommunfullmäktige 2019-01-28

Instans: Kommunfullmäktige


Sammanträdesdatum: 2019-01-28


Paragrafer: §1-23


Datum då anslaget sätts upp: 2019-02-05


Datum då anslaget tas ned: 2019-02-27


Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28