Anslag: Miljö- och byggnadsnämnden


Instans: Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-08

Paragrafer: §1

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-10

Datum då anslaget tas ned: 2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet: Avdelning miljö och bygg

Sekreterare: Bert-Ove Pettersson