Anslag: Kommunstyrelsen 2019-01-07

Instans: Kommunstyrelsen


Sammanträdesdatum: 2019-01-07


Paragrafer: §1-22


Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-10


Datum då anslaget tas ned: 2019-02-01


Förvaringsplats för protokollet: Kommunstabens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson

Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-07