Kungörelse: Granskning av förslag till detaljplan för del av Storheden 1:1 m.fl. Ektjärns verksamhetsområde

GRANSKNING
Planförslaget visas för information och synpunkter från och med 2019-01-09 till och med 2019-01-31.

Förslag till detaljplan
Planområdet ligger direkt norr om Storhedens verksamhetsområde och avgränsas av Ektjänsvägen i söder, järnvägsspår i öst, Storsandvägen i väst och av naturmark i norr. Planområdet utgörs idag av naturmark. Detaljplanens huvudsakliga syfte är pröva möjligheterna för verksamhet på del av fastigheten Storheden 1:1 i anslutning till Ektjärnsvägen. Planförslaget bedöms vara enligt översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande.

OBS! Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 2019-01-31 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2019-01-09 t o m 2019-01-31 i följande lokaler:

Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, våning 5,

Stadsbiblioteket, Kulturens hus, entreplan

Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/planerlänk till annan webbplats

Synpunkter på detaljplanen skickas till:
Luleå kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering, sektion plan
971 85 Luleå

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@lulea.se

Ange tydligt eget namn och adress i skrivelsen. Senast 2019-01-31 vill vi ha din skrivelse.

För mer information om planen ring 0920-45 49 86 eller 0920-45 35 46.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN