Kungörelse: Ansökan om bygglov för skyltanordning på tomtmark på fastigheten Storheden 1:81

En ansökan om bygglov för skyltanordning på tomtmark
på fastigheten Storheden 1:81 har lämnats in till miljö- och
byggnadsnämnden.

Detaljplan PL291 gäller inom detta område och sökt åtgärd placeras på s.k. prickad mark som inte får bebyggas.

Skylt och placering på tomtöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg senast onsdag 23 januari 2019.

Märk skrivelsen med diarienummer L-2018-980 och sänd den till:
Luleå kommun, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg