Kungörelse: Ansökan om bygglov för nybyggnad
av flerbostadshus på fastigheten Fräsaren 17

En ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
på fastigheten Fräsaren 17 har lämnats in till miljö- och
byggnadsnämnden

Detaljplan A041 gäller inom detta område och reglerar avstånd till fastighetsgräns till 6,0 meter. Sökt åtgärd avviker från detaljplanen då placeringen blir 4,5 meter från fastighetsgräns.

Situationsplanöppnas i nytt fönster

Fasaderöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade till stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg senast onsdag 23 januari 2019.

Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2018-970 och sändas till: Luleå kommun, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobygg@lulea.se