Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-07

Instans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-07

Paragrafer: §§ 1-3

Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-08

Datum då anslaget tas ned: 2019-01-31

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen

Sekreterare: Sofia Riström

Länk till protokoll för kultur- och fritidsnämnden 2019-01-07