Anslag: Valberedningen 2019-01-03


Instans: Valberedningen


Sammanträdesdatum: 2019-01-03


Paragrafer: §1-22


Datum då anslaget sätts upp: 2019-01-04


Datum då anslaget tas ned: 2019-01-26


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson