Kungörelse: Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus samt utökning av parkeringsplatser

Rikshem bostäder i Luleå har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak samt utökning av parkeringsplatser på fastigheten Bergviken 5:40 med adressen Klintvägen 81–83.

Detaljplan PL 447 gäller inom detta område och där 2 skärmtak placeras över kryssmark där det endast får uppföras komplementbyggnader. En förlängning av parkeringen kommer att genomföras med 10 nya parkeringar.

Fasad norrut
Fasad söderut
Utökad parkering

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast fredagen den 28 december 2018.

Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2018-994 och skickas till:

Luleå kommun, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se