Kungörelse: Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus

Lulebo AB har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad av utrymningstrapp på fastigheten Seminariet 2 med adressen Rektorsgatan 12

Detaljplan PL 042 gäller inom detta område och regleras av prickmark där utrymningstrappen ska byggas. Åtgärden strider mot detaljplanen som regleras av prickmark som inte får bebyggas.

Situationsplan
Fasader

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast fredagen den 28 december 2018.

Skrivelsen ska märkas med diarienummer L-2018-854 och skickas till:

Luleå kommun, 971 85 Luleå eller via e-post: miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se