Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott


Sammanträdesdatum: 2018-12-03


Paragrafer: §319-328


Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-06


Datum då anslaget tas ned: 2018-12-28


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson