Anslag: Kulturnämnden 2018-11-22


Instans: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-22

Paragrafer: §88-§95

Datum då anslaget sätts upp: 2018-12-04

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet: Kulturförvaltningen

Sekreterare: Roger Stenberg