Anslag: Socialnämnden, 2018-11-23


Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-23

Paragrafer: §178-§197

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-29

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson

Socialnämndens protokoll 2018-11-23