Anslag: Räddnings- och beredskapsutskottet 2018-11-14


Instans: Räddnings- och beredskapsutskottet

Sammanträdesdatum: 2018-11-14

Paragrafer: § 56 - 61

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-23

Datum då anslaget tas ned: 2018-12-16

Förvaringspalts för protokollet: Räddningstjänsten

Sekreterare: Elisabeth Bergman