Kungörelse: Ansökan om bygglov för ändrad
användning av vård- och omsorgsboende till härbärge

Rikshem Samfast Luleå AB har lämnat in en ansökan om bygglov för ändrad användning av vård- och omsorgsboende till att bli ett härbärge för hemlösa på fastigheten Sundsgården 4 med adressen Lulsundsgatan 42A, Luleå

Ändringen avser en del av entréplan där sammanlagt sex bostadsrum kommer att tas i anspråk för den ändrade användningen.

Detaljplan PL 084 gäller inom detta område. Planbestämmelserna anger användningsområde ålderdomshem. Den sökta åtgärden innebär en ändring av användningen till att bli ett härbärge för hemlösa och utgör därmed en avvikelse från
detaljplanen.

Från dessa planbestämmelser kan eventuellt en liten avvikelse medges om det är förenligt med detaljplanens syfte, tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.

Planritningöppnas i nytt fönster

Synpunkter på ärendet ska vara skriftliga, undertecknade och inlämnade senast 2018-12-03.

Märk skrivelsen med diarienummer L-2018-942 och skicka den till: Luleå kommun, 971 85 Luleå eller med e-post till miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se