Anslag: Överförmyndarnämnden, 2018-11-01

Instans: Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum: 2018-11-01

 

Paragrafer: §143-§157

 

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-08

 

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-30

 

Förvaringsplats för protokollet: Överförmyndarexpeditionen

 

Sekreterare: Inger Fältros Lundgren