Anslag: Kulturnämnden 2018-10-25

Ingress

Instans: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-25

Paragrafer: §§ 80-87

Datum då anslaget sätts upp: 2018-11-05

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-27

Förvaringsplats för protokollet: Kulturförvaltningen

Sekreterare: Christin Karlsson

Kulturnämndens protokoll 2018-10-25