Kungörelse: Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Miljö- och byggnadsnämnden har den 18 oktober 2018 beslutat att Luleå kommun, Stadsbyggnadsnämnden får mellanlagra icke farligt avfall på fastigheten Gammelstaden 26:6

Beslutet finns till påseende hos miljö- och byggnadsförvaltningen, Rådstugatan 11 i Luleå. Om du vill överklaga beslutet kan du göra det senast den 28 november.

Ange diarienummer M-2017-3118.

Skicka din överklagan till Miljö- och byggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå eller via e-post till miljobyggnadsforvaltningen@lulea.se