Anslag: Stadsbyggnadsnämnden 2018-09-27


Instans: Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-09-27

Paragrafer: § 160-§ 179

Datum då anslaget sätts upp: 2018-10-11

Datum då anslaget tas ned: 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbyggnadsförvaltningen, Misgårdsvägen 19

Sekreterare: Bert-Ove Pettersson