Anslag: Socialnämndens arbetsutskott, 2018-09-12


Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-09-12

Paragrafer: §47-§62

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-13

Datum då anslaget tas ned: 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningens kansli

Sekreterare: Anna Nilsson