Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-10

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott


Sammanträdesdatum: 2018-09-10

 

Paragrafer: §216-227

 

Datum då anslaget sätts upp: 2018-09-13


Datum då anslaget tas ned: 2019-10-05


Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningens kansli


Sekreterare: Elin Hallstensson