Anslag: Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-22


Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-22

Paragrafer: 48-56

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-23

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-14

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren