Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2018-08-15


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-15

Paragrafer: 298-307

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-16

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-07

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren