Anslag: Socialnämndens enskilda utskott 2018-08-10


Instans: Socialnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-10

Paragrafer: 297

Datum då anslaget sätts upp: 2018-08-14

Datum då anslaget tas ned: 2018-09-05

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen

Sekreterare: Andreas Aspgren